Johanna Sahlberg

Basutbildning (steg 1) i Psykoterapi

Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes

Dipl. Coach EMCC Senior Practitioner

Var startar vi?

 

Vi stämmer träff en första gång, där vi går igenom din situa­tion. Du och jag får träffas och du får ställa frågor och be­rätta vad du förväntar dig av terapin. Sedan be­stämmer vi en ny tid för samtal och då finns det tid mellan att re­flek­tera över om samarbetet känns rätt mellan oss och för hur vi ska fort­sätta.

 

> Kontakt

 

 

Din Trygghet

 

Jag följer i mitt arbete de etiska riktlinjer som Huma­novas etiska råd har sammanställt och som bland an­nat inne­håller förbindelser om tystnadsplikt. Jag är medlem i Psyko­syntesförbundet, har ansvars­försäk­ring, be­hand­lings­skadeförsäkring och innehar F‑skatt­sedel. Att vara dip­lomerad av HumaNova och inte legi­tim­erad av Social­sty­rel­sen betyder att jag inte arbetar med att behandla diag­nos­tise­rade psykiska sjukdomar.

 

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår regel­bunden handledning både för att kvalitetssäkra min kom­pe­tens och för din trygghet som klient.

 

 

Avbokningspolicy

 

Om du som klient blir sjuk eller får förhinder, måste du an­­la/avboka senast 24 h innan avtalad tid. I annat fall ut­går debitering.

 

 

Betalningsvillkor

 

I början av terapiarbetet bestäms terapiarvodet. Du kan väl­ja mellan att betala månadsvis via faktura eller betala kon­tant per gång mot kontantfaktura. Terapeutstuderande går till reducerat pris.

 

 

Att så småningom avsluta terapin

 

Målet är med din terapi, är att du så småningom blir ”din egen bästa terapeut”. En terapeutisk process och relation kan pågå under kortare eller längre tid. I början av terapin träf­fas man oftast en gång i veckan och senare fortsätter man med ett längre intervall mellan sessionerna. Vanligtvis av­­slutas en terapi vid en ”naturlig tidpunkt” som före jul eller sommaruppehållet. Man bestämmer detta ett par ses­sioner i­ förväg, och den sista gången viks till att sum­mera, reflektera och avsluta terapin.

..

Om Johanna

Samtalsterapi

Psykosyntes

Kontakt