Johanna Sahlberg

Basutbildning (steg 1) i Psykoterapi

Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes

Dipl. Coach EMCC Senior Practitioner

Jag heter Johanna Sahlberg, är 50 år. Uppväxt med en alkoholistförälder ser jag mig själv som ett riktigt maskrosbarn. Jag är ett levande ex­em­pel på att det går att ta sig igenom de svår­aste situa­tio­ner i livet med profes-sionell hjälp. Tidigt i ung­­­domen be­stäm­de jag mig för att gå i egen terapi för att be­­arbeta och läka alla kän­slo­mässiga skador och trau­ma­tiska upp­lev­elser som jag fått under min barndom.

 

När jag efter flera år byggt upp en grundtrygghet att stå på och kände mig hel och stark som person började jag min utbildning till samtalsterapeut på HumaNova. Jag ville dra nytta av alla negativa erfarenheter och upp­lev­elser jag varit med om, genom att hjälpa andra männi­skor som har det svårt på olika sätt. På det sättet har mitt för­flutna blivit en stor tillgång i mitt arbete. Jag känner ett lika stort en­gage­mang inför varje möte med en ny män­niska som behöver hjälp.

 

Med mina kunskaper och erfarenheter har jag fått en unik förmåga att kunna hjälpa människor på ett djup­gå­ende och läkande sätt. Du får förståelse, omtanke, insikt och per­sonlig utveckling. Detta är viktiga ingredienser i den käns­lo­mässiga läkningen.

 

Min 4-åriga utbildning till samtalsterapeut har jag fått på HumaNova i Stockholm. Eftersom en god själv­känne­dom är en viktig förutsättning som samtalsterapeut ingår hela 100 timmar egen terapi som en betydelsefull del av ut­bild­ningen. Mina er­far­enheter kom­mer från min barndom och mitt fort­satta liv. Jag är utbildad till både diplomerad massör och dip­lo­me­rad hudterapeut.

 

>Praktisk information

..

Om Johanna

Samtalsterapi

Psykosyntes

Kontakt