Johanna Sahlberg

Basutbildning (steg 1) i Psykoterapi

Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes

Dipl. Coach EMCC Senior Practitioner

Psykosyntes

 

Begreppet Psykosyntes grundades av Roberto Assagioli i Italien i början av 1900–talet. Psykosyntes är en praktisk psyko­logi i tiden som fokuserar på det friska i varje män­niska och hennes inneboende potential. Den ser möj­lig­heten i personliga svårigheter och menar att i varje upplevt prob­lem finns fröet till personlig utveckling och mognad. Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kul­turer grundade Roberto Assagioli Psykosyntesen och ska­pade en mängd övningar och tekniker som används över hela världen vid samtalsterapi, handledning, personlig ut­veck­ling, organisationsutveckling och ledar­skaps­ut­veck­ling. Att väcka viljan, komma till insikt, finna mening och att acceptera är nyckelord i psykosyntesen.

 

Psykosyntesen är otroligt kärleksfull och förlåtande. Det fin­ns alltid möjlighet att släppa gamla mönster och hinder för att gå vidare. Detta leder till mer balans, harmoni, mind­re stress och mer kärleksfulla relationer.

 

 

Viljan

 

Vi tror att vi väljer själva och att många av våra val är våra egna, men i många fall har vi blivit påverkade utan att veta om det. Många män­niskor tror sig inte ha möj­ligheten att göra egna val utan an­passar sig till sin om­givning. Detta för att uppleva en känsla av att duga för stunden. Det vilar på oss själva att ta eget ansvar för vår hälsa och välbefinnande. Vi kan lära oss att utveckla vår vilja och vara ”mer än” vår smärta, ångest eller problemsituation.

 

 

Acceptans

 

Inom psykosyntesen är acceptansen mycket central i be­tydel­sen att förstå att vi faktiskt får känna precis det vi kän­ner. Först när vi accepterar det vi känner kan vi för­ändra det vi vill förändra. När jag väljer att acceptera min känsla utan att förvränga eller döma den kommer samtidigt en chans till nya insikter och valmöjligheter. En potential för nya känslor öppnas upp och nya bilder och handlings­möns­ter börjar växa fram i ditt under­medvetna.

 

> Läs mer om Psykosyntes på Humanovas hemsida

..

Om Johanna

Samtalsterapi

Psykosyntes

Kontakt