Johanna Sahlberg

Basutbildning (steg 1) i Psykoterapi

Dipl. Samtalsterapeut i Psykosyntes

Dipl. Coach EMCC Senior Practitioner

Samtalsterapi

 

Syftet med samtalsterapi är att medvetandegöra och för­ändra något som du upplever är ett hinder för att kunna leva det liv du önskar. I terapin får du stöd till en för­ändring som bygger på en djupare förståelse för sam­banden mellan ditt förflutna och hur detta påverkar dig i dag. Genom att medvetandegöra uppstår möj­lig­heter till för­ändring av dina tidigare tankar. Ett arbete som ger dig ut­sikt att nå en ny nivå och en möjlighet att hitta dina be­hov inom dig, istället för utifrån vad din om­giv­ning säger.

 

Terapiarbetet kan bara ske genom att du ger dig själv tid. Tid till personlig utveck­ling och självreflektion, och på så sätt komma fram till vad som ligger bakom dina val av tan­kar och känslor. Komma underfund med hur de på­ver­kar din kropp och själ, dina känslor och intellekt och hur de samverkar med varandra. Genom arbetet kommer du att få nya insikter och därigenom en ny chans att förändra de tankar och känslor som är för­knippade med en specifik händelse.

 

Med hjälp av tekniker som bild, rörelse, gestalterapi, dröm­arbete, visualiseringsövningar, dagboks­an­teck­ningar, hem­arbete, och framförallt dialog skapar du kontakt med ditt inre. De metoder som vi psykosyntesterapeuter använder bygger på kunskap och erfarenheter från olika epoker och skolor, från öst och väst, från psyko­analys och medicin, från filosofi, religion och naturveten­skap.

 

>Var börjar vi?

 

 

Coachning

 

Coachande samtal är också insiktsfrämjande men mer in­rik­tade på nuet och framtiden än på det förflutna. Det är mer undersökande av vad du behöver utveckla och tyd­lig­göra i de förmågor du redan har för att nå dina mål. Dina förväntningar på dig själv formar din personlighet. Det du tror att du ska bli, påverkar vad du blir. Det du tror du att du kan, påverkar vad du uppnår.

 

Men oavsett om det är mer terapeutiska inriktade samtal eller mer coach-be­tonade, så är fokuseringen inriktad på att du ska finna din potential till att bli ”den du är”. Alla kan bli en bättre ledare i sitt eget liv.

..

Om Johanna

Samtalsterapi

Psykosyntes

Kontakt